МІЖНАРОДНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SA 8000

ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРІЯ"  працює по вимогам  Міжнародного Соціального стандарту SA 8000. В березні 2019 року фабрика отримала Сертифікат SA 8000 : 2014 згідно якого була  оцінена і сертифікована . 

Замовником трикотажних виробів та постачальником сировини та матеріалів є литовська компанія "Утенос трикотажас" з якою фабрика співпрацює понад 15 років. 
Ця компанія також працює по вимогам стандарту і сертифікована  по SA 8000:2014.
З інформацією соц. стандарту компанії можна ознайомитися на сайті :

 

https://www.ut.lt/socialine-atsakomybe/

Соціальна відповідальність 8000

Стандарт SA 8000 є міжнародним стандартом, що встановлює соціальну відповідальність і зобов'язання організацій перед персоналом і всім суспільством, що визначає умови впровадження соціальних якостей надання роботи. Поряд з визначенням стандартів трудових прав працюючих, SA 8000 базується на принципах Конвенцій Міжнародної організації праці, Загальної Декларації прав людини та Конвенції ООН з прав дитини.

Цей стандарт визначає вимоги із соціального захисту, що дозволяють компанії розробляти, підтримувати та впроваджувати політику й методи управління питаннями соціального захисту, які компанія може контролювати, а також демонструвати це зацікавленим сторонам.

МІЖНАРОДНА

СОЦІАЛЬНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

SA8000

 

 

SA8000: 2014

Міжнародний стандарт

Про стандарт

 Це четверте видання Стандарту SA8000, це соціальний стандарт, призначений для використання в системі контролю третьою особою, та такий, що встановлює вимоги, які мають дотримуватися організаціями, включаючи встановлення або удосконалення прав працівників, умов праці на робочому місці та ефективну систему управління. 

Фундаментальні складові цього Стандарту засновані на Декларації ООН про права людини, конвенціях Міжнародної Організації Праці (МОП), міжнародних нормах прав людини  та національному законодавстві про працю. Довідковими документами аудиту нормативної сертифікації Стандарту SA8000 є Стандарт SA8000:2014 та SA8000 Додаток показника продуктивності. Додатково, Керівництво по Стандарту SA8000 (SA8000 GuidanceDocument) полегшує дотримання вимог даного Стандарту.

Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000, нормативний документ установлює  мінімальні очікування показника продуктивності сертифікованої організації згідно Стандарту SA8000 . Додаток показника продуктивності можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ(SAIwebsite).

Керівництво по Стандарту SA8000 надає пояснення Стандарту SA8000  та способи запровадження його вимог; наводить приклади методів перевірки відповідності; і слугує посібником для аудиторів та організацій, що шукають сертифікацію згідно Стандарту SA8000. Керівництво по Стандарту SA8000 можна знайти он-лайн на веб-сторінці МВС (SAIwebsite).

Хоча Стандарт SA8000 може застосовуватись у всьому світі, і сертифікація, в принципі, доступна в будь-якій країні чи галузі промисловості, є винятки сертифікації Стандарту SA8000. Консультативна рада МСВ вважає, що існують певні сектори, де виконання всіх стандартизованих вимог створює певні труднощі через галузеві норми та технічні потреби. Список цих поточних винятків можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ (SAIwebsite).

Стандарт SA8000 періодично переглядається зі зміною умов. Його редакції також містять виправлення та вдосконалення, отримані від зацікавлених сторін. Є сподівання ,що стандарт, Додаток показника продуктивності та Керівництво по Стандарту SA8000 будуть продовжувати вдосконалюватися, за допомогою

широкого кола учасників. МСВ також вітає Ваші пропозиції. Щобпрокоментувати Стандарт SA8000, Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000 або Керівництво по Стандарту SA8000, будь ласка, надсилайте письмові зауваження до МСВ за фізичною або електронною адресою, вказаною нижче.

МСВ

Міжнародна Соціальна Відповідальність

© МСВ 2014 

Стандарт SA8000 може бути відтворений тільки якщо отримано попередній письмовий дозвіл від МСВ.

МСВ

15 West 44th Street

6th Floor

New York, NY 10036

USA

+1-212-684-1414

+1-212-684-1515 (facsimile)

e-mail:  info@sa-intl.org 

 

ВИМОГИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. Дитяча праця

2. Примусова або обов'язкова праця

3. Охорона здоров'я та безпека

4. Свобода Об’єднання  та Право на Колективну Угоду

 5. Дискримінація

 6. Дисциплінарні практики

7. Робочі години

8. Заробітна плата

 9. Система управління

Мета: Метою Стандарту SA8000 є забезпечення  контролюючого, соціального стандарту, заснованого на Декларації ООН про права людини, МОП та інших міжнародних правах людини, нормах праці та національному законодавстві про працю, розширення можливостей та захист усього персоналу під контролем організації, який забезпечує продукти або послуги для організації, включаючи персонал найнятий самою організацією або її постачальниками, субпідрядниками,субпостачальниками та надомними працівниками. Метою є дотримання організацією цього Стандарту через відповідну та ефективну Систему Управління.

Сфера застосування: Стандарт є загальноприйнятим для кожного виду організації, незалежно від, наприклад, її розміру, географічного розміщення абогалузі промисловості .

ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 
При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики:
• ототожнення працівника зі своїм підприємством;
• зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися;
• соціальна захищеність працівників;
• поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату;
• зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства.
           ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів:
- Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини;
- Загальної декларації прав людини;
- Конвенції про примусову або обов'язкову працю;
- Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації.
           Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося:
- Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту.
-Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації
- Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України.
- Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі.
-Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників.
-Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу.
- Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо.
- Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження.
-Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників.
- Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення  в напрямі  соціального розвитку.
       Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах.
     У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- оплачуваного  звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.);
- додаткових відпускних;
- компенсації вартості проїзду до місця роботи;
- оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством;
- виплачуються лікарняні;
- скорочений робочий час в передсвяткові дні;
- надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком.
     В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- дотації на харчування в їдальні підприємства;
- оплата навчання працівників на різних курсах.
Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов"язком управління при активній підтримці співробітників.
 
 

Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”

Кодекс Постачальника

ПАТ « Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» Кодекс поведінки Постачальника . Принципи, які викладені в цьому Кодексі поведінки постачальника, є важливим критерієм вибору та оцінки постачальників. Ми очікуємо, що наші постачальники будуть поширювати ці стандарти далі по ланцюгу постачань. Якщо постачальник порушує ці принципи і не може погодитись з ними або не виконує їх , ми залишаємо за собою право припинити продовження ділових відносин з таким постачальником. Таким чином, цей Кодекс поведінки постачальника надається нашим постачальникам з метою укріплення нашого взаєморозуміння стосовно того, як ці принципи мають застосовуватися на практиці в повсякденній діяльності, включаючи зусилля щодо покращення здоров’я людей та безпеки людей. Ми обираємо тих Постачальників, які поділяють наші погляди щодо етичних відносин, а також відповідають нашим стандартам у сферах прав людини, охорони праці і техніки безпеки та раціонального використання природних ресурсів. Ми вимагаємо від своїх Постачальників безумовно дотримуватися принципів законності і прозорості, не допускаючи будь-яких протизаконних/протиправних дій, порушення встановлених норм. ВИМОГИ ДО ВСІХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ . Постачальники зобов’язуються захищати права людини у відношенні своїх співробітників та ставитися до них з достоїнством та повагою. Це включає наступні аспекти: Постачальники повинні дотримуватись практики етичних відносин, зокрема вони повинні взяти на себе зобов’язання: 1. Підтримувати та поважати принцип захисту прав людини у сферах свого впливу. Працівники не можуть стикатися ані з фактичними, ані з потенційними знущаннями, сексуальними домаганнями, сексуальним насильством, тілесними покараннями, психічним чи фізичним насильством або словесними образами. Необхідне дотримання норм і правил, встановлених трудовим законодавством. 2. Виплачувати заробітну плату та дотримуватись годин праці Постачальники повинні оплачувати працю працівників відповідно до чинного законодавства про оплату праці, включаючи мінімальну заробітну плату, години понаднормової роботи та передбачені доплати. Постачальники повинні своєчасно доводити до відома працівників підстави, відповідно до яких вони отримуватимуть оплату. Робочий час співробітників не повинен перевищувати максимальний рівень, встановлений застосовним національним законодавством . Винагорода виплачується співробітникам регулярно, своєчасно та в повному обсязі у відповідності до застосовного законодавства та має відповідати застосовному законодавству про заробітну плату. 3. Поважати свободу об’єднань та визнавати право усіх працівників на укладення колективних договорів. Постачальники зобов’язуються вести відкритий та конструктивний діалог зі своїми співробітниками та представниками співробітників. Відповідно до місцевого законодавства, постачальники мають поважати права своїх співробітників на вільну участь в асоціаціях, створення та участь в профспілках, права вимагати представництва, вступати в трудові ради та брати участь в колективних перемовах. Постачальники зобов’язуються не ставити в невигідний стан співробітників, які виступають в якості представників робітників, щоб вони могли виконувати свої обов’язки без загрози розправи чи дискримінації. 4. Підтримувати заборону усіх форм примусової, обов’язкової та дитячої праці. Ми не допускаємо дитячої праці в нашому ланцюзі постачань. Постачальники зобов’язуються не допускати ніяких форм дитячої праці в своїй діловій діяльності у відповідності до основних стандартів праці Міжнародної організації праці (МОП) та чинного законодавства України. Постачальники не повинні використовувати примусову працю, у тому числі підневільну, рабську або недобровільну працю . 5. Сприяти дотриманню принципу рівних можливостей щодо найму та відбору працівників. Заборона дискримінації. Постачальники повинні забезпечити робоче місце, вільне від переслідувань та дискримінації. Дискримінація з таких підстав, як расове походження, колір шкіри, вік, стать, сексуальна орієнтація, етнічне походження, інвалідність, релігійні переконання, членство у спілках та політичних об’єднаннях, вагітність чи сімейне положення, забороняється 6. Дотримуватись, щонайменше, вимог усього застосовного законодавства у сфері охорони праці та техніки безпеки. Постачальники зобов’язуються належним чином захищати своїх співробітників від хімічних, біологічних , фізичних та психологічних ризиків. Постачальники зобов’язуються забезпечувати належні міри контролю, безпечні робочі процедури, належне технічне обслуговування та необхідні технічні заходи для зниження ризиків для здоров’я та безпеки на робочому місці та запобігання нещасних випадків та професійних захворювань. Крім того, постачальники зобов’язуються забезпечувати співробітників відповідними засобами індивідуального захисту. 7. Дотримуватись, щонайменше, вимог усього застосовного екологічного законодавства та забезпечувати превентивний підхід до вирішення екологічних проблем. Постачальники зобов’язуються економно використовувати природні ресурси (наприклад, воду, джерела енергії, сировину) та охороняти їх. Постачальники зобов’язуються забезпечувати та демонструвати дії, які направлені на постійне покращення стану навколишнього середовища, включаючи скорочення вжитку сировини, енергії, викидів, шуму, відходів та залежності від природніх ресурсів та небезпечних речовин. 8.Дотримуватись усіх положень відповідного законодавства у сфері боротьби з хабарництвом та корупцією. Постачальникам не дозволяється давати хабарі будь-яким державним чиновникам чи приватним особам, а також приймати будь-які хабарі. Для здійснення хабарницьких дій забороняється використовувати посередників, таких як агенти, радники, дистриб’ютори чи будь-які інші бізнеспартнери. Постачальники повинні дотримуватися чинних антикорупційних законів і нормативних актів. 9.Конфіденційність даних та захист інформації Постачальники повинні захищати і використовувати персональні дані та конфіденційну інформацію лише належним чином. Сторони, які отримали доступ до конфіденційної та інсайдерської інформації в процесі ділових відносин, не повинні ділитися цією інформацією з будь-ким. Сторони зобов’язані виконувати всі вищевказані вимоги у процесі збору, обробки, передачі або використання персональних даних ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ . Звертаємо увагу, що підприємство може припинити договір із Постачальником, який порушує цей Кодекс або відмовляється на наше прохання запровадити план виправних заходів. Ми наполегливо закликаємо Постачальників повідомляти про будьякі етичні чи правові порушення або проблеми . Підприємство може проводитиперевірку постачальника шляхом завчасного попереднього повідомлення з метою переконатися в дотриманні ним стандартів Кодексу постачальників. Ми сподіваємось на ділову співпрацю з Постачальниками і спільну підтримку етичної та відповідальної системи постачання. Постачальники зобов’язуються поширювати принципи викладені в цьому Кодексі поведінки постачальника далі по ланцюгу постачань. 2018 р.

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ