МІЖНАРОДНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SA 8000

ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРІЯ"  працює по вимогам  Міжнародного Соціального стандарту SA 8000. В березні 2019 року фабрика отримала Сертифікат SA 8000 : 2014 згідно якого була  оцінена і сертифікована . 

Замовником трикотажних виробів та постачальником сировини та матеріалів є литовська компанія "Утенос трикотажас" з якою фабрика співпрацює понад 15 років. 
Ця компанія також працює по вимогам стандарту і сертифікована  по SA 8000:2014.
З інформацією соц. стандарту компанії можна ознайомитися на сайті :

 

https://www.ut.lt/socialine-atsakomybe/

Соціальна відповідальність 8000

Стандарт SA 8000 є міжнародним стандартом, що встановлює соціальну відповідальність і зобов'язання організацій перед персоналом і всім суспільством, що визначає умови впровадження соціальних якостей надання роботи. Поряд з визначенням стандартів трудових прав працюючих, SA 8000 базується на принципах Конвенцій Міжнародної організації праці, Загальної Декларації прав людини та Конвенції ООН з прав дитини.

Цей стандарт визначає вимоги із соціального захисту, що дозволяють компанії розробляти, підтримувати та впроваджувати політику й методи управління питаннями соціального захисту, які компанія може контролювати, а також демонструвати це зацікавленим сторонам.

МІЖНАРОДНА

СОЦІАЛЬНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

SA8000

 

 

SA8000: 2014

Міжнародний стандарт

Про стандарт

 Це четверте видання Стандарту SA8000, це соціальний стандарт, призначений для використання в системі контролю третьою особою, та такий, що встановлює вимоги, які мають дотримуватися організаціями, включаючи встановлення або удосконалення прав працівників, умов праці на робочому місці та ефективну систему управління. 

Фундаментальні складові цього Стандарту засновані на Декларації ООН про права людини, конвенціях Міжнародної Організації Праці (МОП), міжнародних нормах прав людини  та національному законодавстві про працю. Довідковими документами аудиту нормативної сертифікації Стандарту SA8000 є Стандарт SA8000:2014 та SA8000 Додаток показника продуктивності. Додатково, Керівництво по Стандарту SA8000 (SA8000 GuidanceDocument) полегшує дотримання вимог даного Стандарту.

Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000, нормативний документ установлює  мінімальні очікування показника продуктивності сертифікованої організації згідно Стандарту SA8000 . Додаток показника продуктивності можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ(SAIwebsite).

Керівництво по Стандарту SA8000 надає пояснення Стандарту SA8000  та способи запровадження його вимог; наводить приклади методів перевірки відповідності; і слугує посібником для аудиторів та організацій, що шукають сертифікацію згідно Стандарту SA8000. Керівництво по Стандарту SA8000 можна знайти он-лайн на веб-сторінці МВС (SAIwebsite).

Хоча Стандарт SA8000 може застосовуватись у всьому світі, і сертифікація, в принципі, доступна в будь-якій країні чи галузі промисловості, є винятки сертифікації Стандарту SA8000. Консультативна рада МСВ вважає, що існують певні сектори, де виконання всіх стандартизованих вимог створює певні труднощі через галузеві норми та технічні потреби. Список цих поточних винятків можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ (SAIwebsite).

Стандарт SA8000 періодично переглядається зі зміною умов. Його редакції також містять виправлення та вдосконалення, отримані від зацікавлених сторін. Є сподівання ,що стандарт, Додаток показника продуктивності та Керівництво по Стандарту SA8000 будуть продовжувати вдосконалюватися, за допомогою

широкого кола учасників. МСВ також вітає Ваші пропозиції. Щобпрокоментувати Стандарт SA8000, Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000 або Керівництво по Стандарту SA8000, будь ласка, надсилайте письмові зауваження до МСВ за фізичною або електронною адресою, вказаною нижче.

МСВ

Міжнародна Соціальна Відповідальність

© МСВ 2014 

Стандарт SA8000 може бути відтворений тільки якщо отримано попередній письмовий дозвіл від МСВ.

МСВ

15 West 44th Street

6th Floor

New York, NY 10036

USA

+1-212-684-1414

+1-212-684-1515 (facsimile)

e-mail:  info@sa-intl.org 

 

ВИМОГИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. Дитяча праця

2. Примусова або обов'язкова праця

3. Охорона здоров'я та безпека

4. Свобода Об’єднання  та Право на Колективну Угоду

 5. Дискримінація

 6. Дисциплінарні практики

7. Робочі години

8. Заробітна плата

 9. Система управління

Мета: Метою Стандарту SA8000 є забезпечення  контролюючого, соціального стандарту, заснованого на Декларації ООН про права людини, МОП та інших міжнародних правах людини, нормах праці та національному законодавстві про працю, розширення можливостей та захист усього персоналу під контролем організації, який забезпечує продукти або послуги для організації, включаючи персонал найнятий самою організацією або її постачальниками, субпідрядниками,субпостачальниками та надомними працівниками. Метою є дотримання організацією цього Стандарту через відповідну та ефективну Систему Управління.

Сфера застосування: Стандарт є загальноприйнятим для кожного виду організації, незалежно від, наприклад, її розміру, географічного розміщення абогалузі промисловості .

ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 
При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики:
• ототожнення працівника зі своїм підприємством;
• зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися;
• соціальна захищеність працівників;
• поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату;
• зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства.
           ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів:
- Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини;
- Загальної декларації прав людини;
- Конвенції про примусову або обов'язкову працю;
- Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації.
           Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося:
- Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту.
-Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації
- Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України.
- Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі.
-Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників.
-Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу.
- Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо.
- Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження.
-Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників.
- Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення  в напрямі  соціального розвитку.
       Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах.
     У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- оплачуваного  звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.);
- додаткових відпускних;
- компенсації вартості проїзду до місця роботи;
- оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством;
- виплачуються лікарняні;
- скорочений робочий час в передсвяткові дні;
- надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком.
     В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- дотації на харчування в їдальні підприємства;
- оплата навчання працівників на різних курсах.
Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов"язком управління при активній підтримці співробітників.
 
 

Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”

Політика неупереджеості

ПОЛІТИКА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ Метою «Політики неупередженості» є підвищення рівня довіри до діяльності ПАТ «МТФ« Мрія », Керівництво визначило і документально оформило Політику, а пропозиції щодо змісту Політики можуть подавати всі співробітники. Доведення Політики до співробітників здійснюється шляхом публікації відповідної інформації на стендах, дошках оголошень, при прийомі на роботу нових співробітників. 1. Заходи щодо забезпечення неупередженості та незалежності: 1.1. ПАТ «МТФ« Мрія »гарантує незалежність від будь-якого комерційного, фінансового, адміністративного або іншого тиску, здатного вплинути на результати роботи ПАТ« МТФ «Мрія» в заявленій галузі діяльності. 1.2. ПАТ «МТФ« Мрія »вживає заходів, для недопущення такого впливу: - обмеження доступу на територію і в окремі частини (наявність кодових замків на вхідних дверях, допуск і ведення журналу реєстрації відвідувачів); - відповідальність персоналу; - аналіз контрактів, договорів з метою вилучення неприйнятних умов; - обмеження доступу до персональних даних. 1.3. ПАТ «МТФ «Мрія» бере на себе зобов'язання: - не брати участь в здійсненні видів діяльності, які ставлять під сумнів її неупередженість; - забезпечувати безсторонність при прийнятті рішень в ході робіт з оцінки (підтвердження) відповідності, при внутрішніх і зовнішніх аудитах системи менеджменту якості, соціальної відповідальності. 1.4. ПАТ «МТФ «Мрія»усвідомлює важливість неупередженості при здійсненні діяльності з оцінки (підтвердження) відповідності вимогам стандартів: соціальної відповідальності, системи екологічного управління та системи управління якості і забезпечує об'єктивність діяльності з підтвердження відповідності. 1.5. На рішення ПАТ «МТФ «Мрія» не впливають інтереси інших організацій (осіб). ПАТ «МТФ« Мрія» визначає і за фактом наявності аналізує можливі конфлікти інтересів, що виникають при проведенні робіт з оцінки відповідності, розробляє заходи щодо запобігання і вирішення конфліктів інтересів. 2. Заходи щодо запобігання конфліктів: 2.1. З метою попередження внутрішнього конфлікту інтересів не допускається спільна участь родичів прямої лінії в процесі «керівник» - «підлеглий». 2.2. З метою обмеження виникнення зовнішнього конфлікту інтересів не допускається отримання співробітниками подарунків від третіх осіб. 2.3. Виняток близьких, довірчих відносин з метою реалізації особистих інтересів. 2.4. Обмеження доступу на територію і в приміщення сторонніх осіб. 2.5. У разі виникнення ситуації конфлікту інтересів співробітники зобов'язані негайно довести до відома керівництво. 2.6. Керівництво вживає всіх необхідних заходів для вирішення конфлікту інтересів з урахуванням безумовного дотримання всіх положень, викладених в цій Політиці. Дотримання вимог неупередженості забезпечується наступними заходами: - весь персонал ПАТ «МТФ« Мрія »діє неупереджено і не допускає комерційного, фінансового або іншого тиску, компрометуючого їх; - персонал повідомляє в довільній формі про ситуаціях, про які працівники знають і які можуть залучити їх або підприємство в конфлікт інтересів. ПАТ «МТФ «Мрія» використовує дану інформацію в якості вхідних даних при визначенні загрози для забезпечення неупередженості внаслідок діяльності таких працівників, і не повинен залучати такий персонал до робіт з оцінки відповідності, поки працівники не продемонструють відсутність конфлікту інтересів; - якщо взаємини стають неприпустимою загрозою для забезпечення неупередженості, проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності не допускається. Політика неупередженості інтегрована на всіх рівнях і є обов'язком управління при активній підтримці всіх наших співробітників. 2018

політика в сфері охорони праці та охорони навколишнього середовища

ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія», підприємство з литовськими інвестиціями, одне з провідних підприємств області зі швейного виробництва. За свою більш ніж 40 річну історію підприємство накопичило багатий досвід, створило свої традиції, зарекомендувало себе надійним і добросовісним партнером. Націленість ПАТ «МТФ «Мрія» на постійне підвищення якості продукції, впровадження передових технологій, підвищення ефективності виробництва і вдосконалення корпоративної культури дозволяє підприємству гідно конкурувати з провідними виробниками в даній галузі. Політика ПАТ "МТФ "Мрія"- це здійснення діяльності всіх підрозділів підприємства, спрямоване на забезпечення захисту людей, активів, основних засобів та охорону навколишнього середовища. Дотримання даної політики досягається завдяки Системі управління промисловою безпекою, охороною праці і охороною навколишнього середовища, яка передбачає: - Збереження життя і здоров'я працівників підприємства в процесі трудової діяльності включаючи правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні заходи. - Забезпечення рівня промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів підприємства, мінімізація ризику виникнення промислових аварій на цих об'єктах, орієнтація на максимально безпечні технології, виробничі процеси, обладнання. - Очевидна прихильність керівництва цим принципам, забезпечення контролюючих та захисних заходів, заснованих на достовірній оцінці ризиків і небезпек в галузі охорони праці, промислової безпеки та ризиків впливу на екологію. - Інтеграція питань охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища в усі аспекти діяльності підприємства. - Організація і проведення навчання персоналу для забезпечення захисту навколишнього середовища і досягнення безпеки праці та охорони здоров'я наших співробітників. - Відповідальність лінійного керівництва за рішення проблем в галузі охорони праці, здоров'я і навколишнього середовища і особистий внесок всіх працівників щодо безпечного виконання робіт. - Організація виробничого контролю за дотриманням норм і правил промислової безпеки, на кожному робочому місці. - Відповідність чинному законодавству, нормативним вимогам і галузевим стандартам. - Забезпечення інформованості персоналу підприємства про стан промислової безпеки, умов і охорони праці; знання рівнів оповіщення про екстрену ситуацію, планів реагування і процедур управління в кризових ситуаціях. 2018 г.

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ