МІЖНАРОДНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SA 8000

ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРІЯ"  працює по вимогам  Міжнародного Соціального стандарту SA 8000. В березні 2019 року фабрика отримала Сертифікат SA 8000 : 2014 згідно якого була  оцінена і сертифікована . 

Соціальна відповідальність 8000

Стандарт SA 8000 є міжнародним стандартом, що встановлює соціальну відповідальність і зобов'язання організацій перед персоналом і всім суспільством, що визначає умови впровадження соціальних якостей надання роботи. Поряд з визначенням стандартів трудових прав працюючих, SA 8000 базується на принципах Конвенцій Міжнародної організації праці, Загальної Декларації прав людини та Конвенції ООН з прав дитини.

Цей стандарт визначає вимоги із соціального захисту, що дозволяють компанії розробляти, підтримувати та впроваджувати політику й методи управління питаннями соціального захисту, які компанія може контролювати, а також демонструвати це зацікавленим сторонам.

МІЖНАРОДНА

СОЦІАЛЬНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

SA8000

 

 

SA8000: 2014

Міжнародний стандарт

Про стандарт

 Це четверте видання Стандарту SA8000, це соціальний стандарт, призначений для використання в системі контролю третьою особою, та такий, що встановлює вимоги, які мають дотримуватися організаціями, включаючи встановлення або удосконалення прав працівників, умов праці на робочому місці та ефективну систему управління. 

Фундаментальні складові цього Стандарту засновані на Декларації ООН про права людини, конвенціях Міжнародної Організації Праці (МОП), міжнародних нормах прав людини  та національному законодавстві про працю. Довідковими документами аудиту нормативної сертифікації Стандарту SA8000 є Стандарт SA8000:2014 та SA8000 Додаток показника продуктивності. Додатково, Керівництво по Стандарту SA8000 (SA8000 GuidanceDocument) полегшує дотримання вимог даного Стандарту.

Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000, нормативний документ установлює  мінімальні очікування показника продуктивності сертифікованої організації згідно Стандарту SA8000 . Додаток показника продуктивності можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ(SAIwebsite).

Керівництво по Стандарту SA8000 надає пояснення Стандарту SA8000  та способи запровадження його вимог; наводить приклади методів перевірки відповідності; і слугує посібником для аудиторів та організацій, що шукають сертифікацію згідно Стандарту SA8000. Керівництво по Стандарту SA8000 можна знайти он-лайн на веб-сторінці МВС (SAIwebsite).

Хоча Стандарт SA8000 може застосовуватись у всьому світі, і сертифікація, в принципі, доступна в будь-якій країні чи галузі промисловості, є винятки сертифікації Стандарту SA8000. Консультативна рада МСВ вважає, що існують певні сектори, де виконання всіх стандартизованих вимог створює певні труднощі через галузеві норми та технічні потреби. Список цих поточних винятків можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ (SAIwebsite).

Стандарт SA8000 періодично переглядається зі зміною умов. Його редакції також містять виправлення та вдосконалення, отримані від зацікавлених сторін. Є сподівання ,що стандарт, Додаток показника продуктивності та Керівництво по Стандарту SA8000 будуть продовжувати вдосконалюватися, за допомогою

широкого кола учасників. МСВ також вітає Ваші пропозиції. Щобпрокоментувати Стандарт SA8000, Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000 або Керівництво по Стандарту SA8000, будь ласка, надсилайте письмові зауваження до МСВ за фізичною або електронною адресою, вказаною нижче.

МСВ

Міжнародна Соціальна Відповідальність

© МСВ 2014 

Стандарт SA8000 може бути відтворений тільки якщо отримано попередній письмовий дозвіл від МСВ.

МСВ

15 West 44th Street

6th Floor

New York, NY 10036

USA

+1-212-684-1414

+1-212-684-1515 (facsimile)

e-mail:  info@sa-intl.org 

 

ВИМОГИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. Дитяча праця

2. Примусова або обов'язкова праця

3. Охорона здоров'я та безпека

4. Свобода Об’єднання  та Право на Колективну Угоду

 5. Дискримінація

 6. Дисциплінарні практики

7. Робочі години

8. Заробітна плата

 9. Система управління

Мета: Метою Стандарту SA8000 є забезпечення  контролюючого, соціального стандарту, заснованого на Декларації ООН про права людини, МОП та інших міжнародних правах людини, нормах праці та національному законодавстві про працю, розширення можливостей та захист усього персоналу під контролем організації, який забезпечує продукти або послуги для організації, включаючи персонал найнятий самою організацією або її постачальниками, субпідрядниками,субпостачальниками та надомними працівниками. Метою є дотримання організацією цього Стандарту через відповідну та ефективну Систему Управління.

Сфера застосування: Стандарт є загальноприйнятим для кожного виду організації, незалежно від, наприклад, її розміру, географічного розміщення абогалузі промисловості .

ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 
При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики:
• ототожнення працівника зі своїм підприємством;
• зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися;
• соціальна захищеність працівників;
• поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату;
• зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства.
           ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів:
- Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини;
- Загальної декларації прав людини;
- Конвенції про примусову або обов'язкову працю;
- Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації.
           Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося:
- Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту.
-Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації
- Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України.
- Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі.
-Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників.
-Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу.
- Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо.
- Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження.
-Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників.
- Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення  в напрямі  соціального розвитку.
       Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах.
     У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- оплачуваного  звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.);
- додаткових відпускних;
- компенсації вартості проїзду до місця роботи;
- оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством;
- виплачуються лікарняні;
- скорочений робочий час в передсвяткові дні;
- надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком.
     В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- дотації на харчування в їдальні підприємства;
- оплата навчання працівників на різних курсах.
Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов"язком управління при активній підтримці співробітників.
 
 

Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”

Звіт 2018

Звіт по соціальній діяльності за 2018 рік Соціальні питання: Проведено внутрішні аудити по SA 8000, всього за період з травня по грудень 2018 року проведено 8 внутрішніх аудітов..На підставі результатів і опитувальників проведено аналіз. Проведено оцінку ризиків соціальної відповідальності. 1. Дитяча праця. Дитячої праці не виявлено. До 16 років працівників не виявлено. Такі молоді люди з питань працевлаштування не зверталися. Наймолодший працівник на підприємстві технолог швейного цеху - 27.07.1996г.р. Протягом року працівники до 18 років не працювали. Створена пам'ятка по діям при виявленні дитини на території підприємства і пам'ятка про роботу молоді. 2.Примусова праця. Примусова праця не використовувалася. Є перелік документів обов'язкових для пред'явлення при прийомі на роботу. Оригінали документів при прийомі на роботу не вилучаються і не зберігаються у відділі персоналу з метою примусу працівника працювати на підприємстві. Вчасно подається декларація про прийом на роботу в органи ДФС При звільненні працівника розрахунок проводиться в той же день .Всі працівники ознайомлюються і підписують розрахунковий лист. Не використовувалося і не допускалося використання фізичного примусу, насильства і погроз, тілесних і психологічних тисків, словесних погроз і сексуальних домаганнях. Працівників не змушують до виконання роботи під тиском або погрозами. При роботі у вихідні дні працівники добровільно дають письмову згоду. На підприємстві немає обмежень на свободу пересування персоналу, включаючи рух у їдальні, під час перерв і пов'язані з туалетним використанням, доступ до води, доступ до необхідної медичної допомоги. 3. Охорона здоров'я та безпеки. При прийомі на роботу всі працівники проходять інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. Ознайомлюються з усіма внутрішніми положеннями підприємства, соціальними пільгами, правами і обов'язками працівника і підприємства. За результатами атестації робочих місць проведеної в 2018 році важких і шкідливих умов не виявлено. Створено комісію з охорони праці та здоров'я і добровільна пожежна дружина. Оцінені ризики в галузі охорони праці і здоров'я. Фахівці регулярно проходять навчання з техніки безпеки. На підприємстві не виникали профзахворювання, нещасні випадки, були відсутні аварії та надзвичайні ситуації. Проведено спецнавчання формувань цивільної оборони підприємства спільно з Центром громадянської оборони та безпеки життєдіяльності Закарпатської обл. по темі: «Дії при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій». 4. Свобода Асоціацій та право Колективних переговорів. На підприємстві забезпечується право працівників на об'єднання, які представляють їх інтереси .Работнікі є членами профспілкової організації, членство в якій на добровільній основі. У профспілковому комітеті представлені всі категорії працівників. Проводяться регулярно засідання профкому з інформуванням працівників про прийняті рішення. Колективний договір діє на 2015-2020 роки. Перевірка виконання колдоговору запланована на 1 квартал 2019 року. Профспілкова організація входить до складу профспілки працівників легкої промисловості України. Працівникам згідно колдоговору надаються всі пільги та гарантії. 5.Дискрімінація Політика підприємства по відношенню до працівників підприємства або іншим громадянам не допускає порушення прав людини і будь-яких застосувань дискримінації. Створені рівні умови праці для всіх працівників, можливість підвищення кваліфікації, пошук проф.освіти, перекваліфікація, отримання практичного досвіду роботи, застосування рівних умов. Створена можливість анонімного інформування керівництва (ящик пропозицій). Відповіді на пропозиції і зауваження даються в обов'язковому порядку. 6.Дісціплінарная практика Підприємство працює згідно трудового законодавства України та інших правових і нормативних актів. Розроблено положення про оплату праці для всіх працівників, положення із зазначенням всіх критеріїв для преміювання.Застосування штрафів не передбачено і не застосовується. 7. Робочий час Підприємство дотримується всіх існуючих норм щодо робочого часу, вихідних і святкових днів, основних і додаткових відпусток. Підприємство працює в одну зміну , 40 годинний робочий тиждень. Затверджено режим роботи фабрики. Ведеться облік відпрацьованих понаднормових годин по кожному працівнику. Для контролю за робочим часом, впроваджений «листок обліку виробітку і робочого часу». Залучення працівників у вихідні та святкові дні проводиться добровільно згідно наказів за погодженням з профспілковим комітетом. 8. Зароботняа плата Заробітна плата на підприємстві регулюється КЗП України, нормативними і правовими актами, розробленими внутрішніми положеннями і наказами. Діють відрядно-- преміальна система, почасово- преміальна система на підставі положень, штатного розкладу, які регулярно переглядаються і затверджуються наглядовою радою. Кожен працівник щомісяця отримує розрахунковий листок із зазначенням всіх нарахувань і утримань. Понаднормова робота оплачується в подвійному розмірі відповідно до існуючого законодавства. Проводиться аналіз середньої зарплати за категоріями працівників. Додаткова оплата проводиться згідно колдоговору, положень і наказів. Всі працівники мають можливість ознайомитися з системою оплати праці на підприємстві та її змінами в відділі персоналу, профспілковому комітеті, на загальнодоступних стендах. Підприємство має на меті забезпечення рівня заробітної плати працівників, який відповідає галузевим стандартам і іншим нормам і є достатнім для задоволення основних потреб персоналу. 9. Система управління Стандарт SA 8000: 2014 року, Політики підприємства доведені до відома всіх працівників, організацій і знаходяться на видних місцях в підрозділах, доступні всьому персоналу, а так само всім зацікавленим. На підприємстві створена група соціальної ефективності (команда SPT), яка бере участь у внутрішніх аудитах, проводить моніторинг щодо застосування вимог Стандарту SA 8000. Вибори представників команди SPT є незалежними і вільно проводяться працівниками для працівників; участь працівників в цьому процесі є добровільною. Команда SPT провела оцінку ризиків соціальної відповідальності і визначила їх пріоритетність. Члени SPT мають повноваження від вищого керівництва для виконання своїх обов'язків. Кожен працівник фабрики має можливість звернутися за офіційними або конфіденційним каналам до керівництва будь-якого рівня для повідомлення про порушення вимог соціального стандарту або подачі будь - яких пропозицій, запитів, скарг. Процедура подачі скарг доступна всім працівникам .. Процедура описує кроки, які здійснюють керівники і менеджери для захисту персоналу, який подає скарги. Зацікавленими сторонами підприємства є - персонал, профспілка, контрагенти, державні і недержавні органи, акціонери . Взаємодія з зацікавленими сторонами позначено в процедурі І 23 «Взаємовідносини із зацікавленими сторонами і порядок розгляду скарг». Контрагенти з якими працює фабрика повідомлені про основні принципи роботи по стандарту SA 8000, від них отримано лист про підтримку принципів даного стандарту. Основний покупець продукції і постачальник сировини (компанія Утенос трікотажас Литва) надав розширену анкету щодо дотримання стандарту SA 8000. На фабриці спільно з Мукачівським центром зайнятості проведено проф.екскурсія учнів Мукачівського ПТУ, які навчаються професії швачки. Всі працівники підприємства пройшли навчання за основними напрямами стандарту соціальної відповідальності. Ефективність тренувань періодично вимірюється за допомогою тестів, опитувань Розроблено і впроваджено в дію процедура по виконанню коригуючих і запобіжних заходів І 19 «Удосконалення».За весь період впровадження стандарту, керівництвом і командою SPT не було отримано повідомлень про невідповідність стандарту SA 8000 від працівників та інших зацікавлених сторін.

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ