МІЖНАРОДНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SA 8000

ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРІЯ"  працює по вимогам  Міжнародного Соціального стандарту SA 8000. В березні 2019 року фабрика отримала Сертифікат SA 8000 : 2014 згідно якого була  оцінена і сертифікована . 

Замовником трикотажних виробів та постачальником сировини та матеріалів є литовська компанія "Утенос трикотажас" з якою фабрика співпрацює понад 15 років. 
Ця компанія також працює по вимогам стандарту і сертифікована  по SA 8000:2014.
З інформацією соц. стандарту компанії можна ознайомитися на сайті :

 

https://www.ut.lt/socialine-atsakomybe/

Соціальна відповідальність 8000

Стандарт SA 8000 є міжнародним стандартом, що встановлює соціальну відповідальність і зобов'язання організацій перед персоналом і всім суспільством, що визначає умови впровадження соціальних якостей надання роботи. Поряд з визначенням стандартів трудових прав працюючих, SA 8000 базується на принципах Конвенцій Міжнародної організації праці, Загальної Декларації прав людини та Конвенції ООН з прав дитини.

Цей стандарт визначає вимоги із соціального захисту, що дозволяють компанії розробляти, підтримувати та впроваджувати політику й методи управління питаннями соціального захисту, які компанія може контролювати, а також демонструвати це зацікавленим сторонам.

МІЖНАРОДНА

СОЦІАЛЬНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

SA8000

 

 

SA8000: 2014

Міжнародний стандарт

Про стандарт

 Це четверте видання Стандарту SA8000, це соціальний стандарт, призначений для використання в системі контролю третьою особою, та такий, що встановлює вимоги, які мають дотримуватися організаціями, включаючи встановлення або удосконалення прав працівників, умов праці на робочому місці та ефективну систему управління. 

Фундаментальні складові цього Стандарту засновані на Декларації ООН про права людини, конвенціях Міжнародної Організації Праці (МОП), міжнародних нормах прав людини  та національному законодавстві про працю. Довідковими документами аудиту нормативної сертифікації Стандарту SA8000 є Стандарт SA8000:2014 та SA8000 Додаток показника продуктивності. Додатково, Керівництво по Стандарту SA8000 (SA8000 GuidanceDocument) полегшує дотримання вимог даного Стандарту.

Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000, нормативний документ установлює  мінімальні очікування показника продуктивності сертифікованої організації згідно Стандарту SA8000 . Додаток показника продуктивності можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ(SAIwebsite).

Керівництво по Стандарту SA8000 надає пояснення Стандарту SA8000  та способи запровадження його вимог; наводить приклади методів перевірки відповідності; і слугує посібником для аудиторів та організацій, що шукають сертифікацію згідно Стандарту SA8000. Керівництво по Стандарту SA8000 можна знайти он-лайн на веб-сторінці МВС (SAIwebsite).

Хоча Стандарт SA8000 може застосовуватись у всьому світі, і сертифікація, в принципі, доступна в будь-якій країні чи галузі промисловості, є винятки сертифікації Стандарту SA8000. Консультативна рада МСВ вважає, що існують певні сектори, де виконання всіх стандартизованих вимог створює певні труднощі через галузеві норми та технічні потреби. Список цих поточних винятків можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ (SAIwebsite).

Стандарт SA8000 періодично переглядається зі зміною умов. Його редакції також містять виправлення та вдосконалення, отримані від зацікавлених сторін. Є сподівання ,що стандарт, Додаток показника продуктивності та Керівництво по Стандарту SA8000 будуть продовжувати вдосконалюватися, за допомогою

широкого кола учасників. МСВ також вітає Ваші пропозиції. Щобпрокоментувати Стандарт SA8000, Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000 або Керівництво по Стандарту SA8000, будь ласка, надсилайте письмові зауваження до МСВ за фізичною або електронною адресою, вказаною нижче.

МСВ

Міжнародна Соціальна Відповідальність

© МСВ 2014 

Стандарт SA8000 може бути відтворений тільки якщо отримано попередній письмовий дозвіл від МСВ.

МСВ

15 West 44th Street

6th Floor

New York, NY 10036

USA

+1-212-684-1414

+1-212-684-1515 (facsimile)

e-mail:  info@sa-intl.org 

 

ВИМОГИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. Дитяча праця

2. Примусова або обов'язкова праця

3. Охорона здоров'я та безпека

4. Свобода Об’єднання  та Право на Колективну Угоду

 5. Дискримінація

 6. Дисциплінарні практики

7. Робочі години

8. Заробітна плата

 9. Система управління

Мета: Метою Стандарту SA8000 є забезпечення  контролюючого, соціального стандарту, заснованого на Декларації ООН про права людини, МОП та інших міжнародних правах людини, нормах праці та національному законодавстві про працю, розширення можливостей та захист усього персоналу під контролем організації, який забезпечує продукти або послуги для організації, включаючи персонал найнятий самою організацією або її постачальниками, субпідрядниками,субпостачальниками та надомними працівниками. Метою є дотримання організацією цього Стандарту через відповідну та ефективну Систему Управління.

Сфера застосування: Стандарт є загальноприйнятим для кожного виду організації, незалежно від, наприклад, її розміру, географічного розміщення абогалузі промисловості .

ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 
При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики:
• ототожнення працівника зі своїм підприємством;
• зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися;
• соціальна захищеність працівників;
• поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату;
• зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства.
           ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів:
- Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини;
- Загальної декларації прав людини;
- Конвенції про примусову або обов'язкову працю;
- Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації.
           Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося:
- Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту.
-Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації
- Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України.
- Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі.
-Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників.
-Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу.
- Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо.
- Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження.
-Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників.
- Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення  в напрямі  соціального розвитку.
       Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах.
     У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- оплачуваного  звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.);
- додаткових відпускних;
- компенсації вартості проїзду до місця роботи;
- оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством;
- виплачуються лікарняні;
- скорочений робочий час в передсвяткові дні;
- надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком.
     В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- дотації на харчування в їдальні підприємства;
- оплата навчання працівників на різних курсах.
Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов"язком управління при активній підтримці співробітників.
 
 

Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”Отчет по социальной ответственности стандарта SA 8000:2014 за 2020 рік. Социальные вопросы: Соответствие требованиям стандарта SA 8000:2014 ежегодно в рамках проведения цельовых обследований состояния охраны труда и внутрених аудитов в каждом структурном подразделении предприятия согласно утверждённому графику с привлечением членов социальной эффективности. Проведены внутренние аудиты по SA 8000 , всего за 2020 г. проведено 7 внутренних аудитов. По результатам аудитов обнаружены несоответствия , что указано в форме ВЯ Ф 14. Определены корегирующие действия по форме ВЯ Ф 30. Детского труда не выявлено . До 16 лет работников не выявлено . Такие молодые люди по вопросам трудоустройства не обращались. Самый молодой работник на предприятии Юник А.Е. – 24.08.2000 г.р. Действует памятка по действиям при выявлении ребёнка на территории предприятия и памятка о работе молодёже. Принудительный труд не использовался . Выполняются все законодательные требования касательно приема, увольнения работников Есть перечень документов обязательных для предъявления при поступлении на работу. Оригиналы документов при приёме не изымаются и не хранятся в отделе персонала с целью принуждения работника работать на предприятии. При увольнении работника расчет производится в тот же день, ознакамливаются и подписывают расчётный лист и получают на руки трудовую книжку. Не использовалось и не допускалось использование физического принуждения , насильства и угроз, телесных и психологических давлений , словесных угроз и сексуальных домагательств. Работники не принуждались к выполнению работы под давлением или угрозами . При работе в выходные дни работники добровольно дают письменное согласие. На предприятии нет ограничений на свободу передвижения персонала, включая поход в столовую во время перерывов, доступ к воде, необходимой медицинской помощи. А также работники могут выходить за територию предприятия по специальными листам отлучения. За данный период отсутствували жалобы высшему руководству, по несоответствий стандарту, начальнику ОП или представителю работников предприятия по социальной ответственности относительно фактических или предсказательных случаев принудительного труда. В начале 2020 года разработаны Комплексные мероприятия по достижению установленных нормативов безопасности, повышению существующего уровня охраны труда, предотвращения случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий». На 2020 год реализация мероприятий была запланирована на сумму 239 000 грн. Выдилялись средства на содержание фельдшерского пункта на приобретение медикаментов для оказания первой медицинской помощи, содержание фельдшера, согласно штатного сметы, проведение медицинских осмотров работников общая сумма-105079,19 грн.; - оплачивалась компенсация за медосмотр, который проходили работники при оформлении на работу, сумма составляет 4485,00 грн. Аптечки с медикаментами регулярно проверяются на наличие необходимых средств и проводится контроль сроков годности препаратов. На 2021 год разработаны Комплексные мероприятия на общую сумму 261000 грн. За 2020 год на предприятии не возникало профзаболеваний , несчастных случаев, отсутствовали аварии и чрезвычайные ситуации. Трехуровневый контроль состояния охраны труда в производственных помещениях и территории предприятия проводится представителями Комитета ежеквартально, с последующим оформлением Акта. В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины № 211 от 11.03.2020 года и с учетом рекомендаций МЗ Украины с целью предотвращения распространения корона-вирусной болезни, на предприятии были разработаны соответствующие меры по предотвращению заражения работников: - ограничено приема посетителей на предприятии « Распоряжение № 4 от 17.03.2020 года» - при входе на предприятие проверяют температуру тела с помощью бесконтактных средств измерения у работников; - каждодневный контроль и мониторинг фельдшером состояния здоровья работников; - работников предупреждалось, что в случае выявления ухудшения состояния здоровья обязательно оставаться дома и обратиться к семейному врачу. - организовано выдачу работникам дезинфицирующие средства; - всех работников обеспечили средствами гигиены ( масками); - было введено усиленный режим проветривания и влажной уборки помещения; - так как столовая не работала, был разработан график приёма пищи по линиям, для во избежание скопления работников. - согласно Распоряжения № 3 от 16.03.2020 года работникам в зависимости от характера работы предложено дистанционную работу. В связи с введением карантинных ограничений (избежание скоплений более 10 человек) были внесены коррективы в разработанные ранее графики по проведению тренировок (противопожарных и по аварийным ситуациям), а именно перенесены сроки проведения, до смягчения карантинных ограничений. Все периодические инструктажи для рабочих по ТБ и ПБ проводились в установленные сроки их проведения. За 2020 год было проведено 2 тренировки по ПБ: - с эвакуацией персонала и моделированием возгорания и его тушения с помощью первичных средств пожаротушения (17.09.2020г.). В 2020 году было проведено обучение по курсу «Охрана труда» инженера ОТ Татинец Т.И., по курсу «Работы на высоте» - Федоренко О.Г. Обучение по курсу «Охрана труда для должностных лиц», начальника ТО Хитровского Н.С., инженера ОП Тыдира А.А. и обучение 3-х представителей по оказанию первой медицинской помощи Франц Н.М., Ленд'ел М.А., Татинец Т.И. За 2020 год было проведено 4 заседания Комитета ОП: - 2 внеочередных, в связи с угрозой распространения COVID (І заседание: разработка плана действий для предотвращения распространения COVID; ІI заседание: мониторинг действенности предусмотренных мероприятий); - 1 очередное - по оценке риска в отношении безопасности рабочих мест. В ходе данного заседания было принято решение дополнить существующие карты по оценке риска, новым пунктом, а именно «Угроза заражения новыми видами вирусных заболеваний». По данному пункту прописаны предупреждающие действия. Все действия выполняются в достаточной мере и проводится регулярный мониторинг их соблюдения. 3- Обсуждение функциональности предупредительных действий оцененным рискам по результатам периодических наблюдений за производственной средой (состояние на рабочих местах, выполнения операций и т.д) со стороны представителей Комитета. 4 заседание - проверка состояния охраны труда по територии и производственных помещений. На предприятии обеспечивается право работников на объединения , которые представляют их интересы .Работники являются членами профсоюзной организации, членство в которой на добровольной основе. В профсоюзном комитете представлены все категории работников . Проводятся регулярно заседания профкома с информированием работников о принятых решениях. Коллективный договор действует на 2015-2020 года . Согласно условиям международного стандарта социальной ответственности SA 8000 в коллективном договоре ОАО "Мукачевская трикотажная фабрика" Мрия ", включены вопросы экономического и социального развития коллектива. Для обеспечения социальной стабильности трудового коллектива и социальной защищенности работников и членов их семей, исходя из финансовых возможностей предприятия, администрацией и профсоюзным комитетом решаются социальные вопросы, По разделу VI "Социальные льготы, гарантии и компенсации" коллективного договора, решаются социальные вопросы (период за 2020 год): - проводилась доплата за проезд на работу работникам на сумму 67627,52 грн. Ежемесячно фельдшерский пункт проводился анализ временной нетрудоспособности на предприятии и причин заболеваемости. Обеспечено надлежащее содержание, уборка социально-бытовых помещений и сохранность личных вещей (одежды, обуви) в раздевалках. Увеличены расходы на закупку дезинфицирующих, защитных, моющих средств, согласно карантинных требований в связи с распространением коронавируса Учитывая требования норм "Охраны труда" и положений Коллективного договора, все работники предприятия обеспечены частичным бесплатным горячим питанием, сумма расходов 69822,00 грн. Исходя из финансовых возможностей, предоставлялись займы беспроцентные, в сумме 12000 грн. Согласно порядка рассмотрения жалоб, замечаний и предложений, ежемесячно, в присутствии комиссии (начальник ОП, председатель профкома, инженер ОП), открываются ящики для предложений и жалоб. Содержание ящиков обобщаются и в виде свода предоставляются для рассмотрения Генеральному директору. Результаты рассмотрения и исполнения по жалобам, замечаниям и предложениям вывешиваются на досках объявлений предприятия, а также предоставляются представителям рабочего коллектива. За период за 2020 г. в ящиках обнаружено замечания и предложения следующего содержания: -28.01.2020 г. -просьбу работников организовать в швейном цехе (на месте, где была 2 бригада) шкафчики для сумок. Ответ: установление шкафчиков для личных вещей в производственном помещении не допускается по причине несоответствия требованиям по хранению материальных ценностей. Размещение шкафчиков возможно в помещении, которое расположено к «входу» в начале производственного процесса (цеха). Вопрос об установлении шкафчиков остается на рассмотрении руководства к дальнейшему изучению по целесообразности и места их расположения. Одним из важных направлений работы профкома являются социальные вопросы. Согласно отраслевого соглашения между Министерством промышленной политики Украины, Украинской ассоциацией предприятий легкой промышленности "Укрлегпром", Фондом государственного имущества Украины и Центральным комитетом Профсоюза работников текстильной и легкой промышленности Украины, предприятие перечисляло 1% фонда оплаты труда профсоюзному комитету на культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу, работу и учебу профсоюзных кадров. Общая сумма перечисленных средств за 2020 год составила 123836,75 грн. На протяжении 2020 года были проведены следующие культурно-массовые мероприятия: • март - организовано поздравление всех женщин предприятия с Международным женским Днем 8-марта на сумму 22500,00 грн (вручено подарочные сертификаты г-н «Космо» номиналом 150,00 грн) • апрель - поздравление всех работников предприятия с Пасхальными праздниками на сумму 19312,00 грн (Всем работникам фабрики вручено продуктовые наборы -120,70 грн) • июнь - празднование Дня легкой промышленности: всем работникам предприятия вручено по пачке кофе на сумму 6665,00 грн. октябрь - поздравления всех мужчин - работников фабрики с Днем защитника отечества (вручено подарочные сертификаты г-н «Космо» номиналом 150,00 грн.) декабрь - для детей до 14 лет работников предприятия закуплено Новогодне-рождественские подарочные наборы сладостей на сумму 3415,94 грн. (для 23 детей) - проведено поздравление всех работников предприятия по случаю Новогодне-рождественских праздников, (вручено плед) на сумму 14906,34 грн. Согласно решению профкома за счет профсоюзных средств проводилось приветствие работников с юбилейной датою. За 2020 год было поздравлений 27 работников на сумму 2804,88 грн., Вручается грамота и коробка конфет. Профсоюзный комитет работает с администрацией на принципах сотрудничества, уважения, соблюдения законодательства и положений коллективного договора. Администрация идет на встречу просьбе профкома и поддерживает его предложения по организации досуга работников и проведению различных культурно-массовых мероприятий. Планируется до конца марта 2021 г. провести конференцию трудового коллектива по обсуждению и утверждению Акта выполнения коллективного договора за 2020г. В связи с окончанием срока коллективного договора (2016-2020), планируется обсуждение и принятие на конференции трудового коллектива коллективного договора на 2021-2025рр до конца апреля 2021г Политика предприятия по отношению к работникам предприятия или другим гражданам не допускает нарушение прав человека и любых применений дискриминации . Созданы равные условия труда для всех работников , возможность повышения квалификации, поиск проф.образования ,переквалификация , получение практического опыта работы, применение равных условий. Создана возможность анонимного информирования руководства ( ящик предложений ) . Ответы на предложения и замечания даются в обязательном порядке. Разработана Политика равных возможностей , в которой определены меры по ее осуществлению. Внесены дополнения в Инструкцию управления персоналом п.2.3. в случае отказа перевода на другую работу работником, он не будет подвергаться дискриминации со стороны руководства, что гарантировано «Политикой Равных возможностей» Предприятие работает согласно трудового законодательства Украины и других правовых и нормативных актов . Разработаны положения об оплате труда для всех работников , положения с указанием всех критериев для премирования . Разработана Политика равных возможностей , в которой определены меры по ее осуществлению. За период 2020 года было вынесено одно дисциплинарное взыскание в виде выговора продавцу магазина, за нарушение трудовой дисциплины. Предприятие гарантирует выполнение законодательных условий относят дисциплинарных мер. При трудоустройстве на работу все работники знакомятся с Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, в котором регламентированы условия по дисциплинарным мерам. На предприятии действует «Положение об оплате труда и премировании работников" где четко определен перечень за что может уменьшаться размер поощрительных выплат, и перечень факторов, при наличии которых может повышаться размер поощрительных выплат. Предприятие придерживается всех существующих норм касательно рабочего времени, выходных и праздничных дней, основных и дополнительных отпусков . Предприятие работает в односменном режиме , 40 часовая рабочая неделя . Привлечение работников в выходные и праздничные дни проводится добровольно согласно приказов по согласованию с профсоюзным комитетом с оплатой согласно законодательства. Ведётся контроль за учётом количества отработанных часов в праздничные и выходные дни. Действует Положение о ведении табелей рабочего времени , где конкретизирован порядок заполнения и сдачи табелей в отдел персонала с еженедельным подтверждением рабочего времени заверенным подписью работника. Функционирует двойная система контроля за регистрацией рабочего времени: -со стороны работника: подтверждение его присутствия на работе в табеле учета рабочего времени, в конце каждой недели; - со стороны предприятия: выборочная проверка соответствия данных табелей и Листов учета выработки. Работники на повременной оплате труда фиксируют время прихода и ухода в журналах регистрации. Заработная плата на предприятии регулируется КЗОТ Украины , нормативными и правовыми актами , разработанными внутренними положениями и приказами. Действуют сдельно- премиальная система , повременно- премиальная система на основании положений , штатного расписания , которые регулярно пересматриваются и утверждаются наблюдательным советом. Дополнительная оплата проводится согласно колдоговора, положений, приказов и служебных. Каждый работник ежемесячно получает расчетный листок с указанием всех начислений и удержаний . В случае необходимости персонал имеет возможность получить розьяснення по начислений. Работа за выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере согласно существующего законодательства . Начисляется индексация заработной платы согласно законодательства. Проводится анализ средней зарплаты по категориям работников. Все работники имеют возможность ознакомится с системой оплаты труда на предприятии и ее изменениям в отделе персонала, профсоюзном комитете, на общедоступных стендах. В 2020 году предоставлена материальная помощь 5 работникам в связи с смертью близких родственников , лечение, хозяйственных нужд на сумму 5000 грн. Поздравили 33 работников по случаю юбилея на сумму 7700 грн. В связи с ухудшинием состояния распростронения короновируса и Постановлением КМУ предприятие было два раза на карантине с 05.05.20-08.05.2020 года и с 22.06.20-30.06.2020 года. Согласно ст. 41 Закона Украины « О занятости насиления» и согласно пунктом 23 порядка предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID - 19, c Центром занятости был подписан договор №702-100 от 07.07.2020, где на основание него были возмещены деньги за май месяц 106 работникам в сумме 101796,07, за июнь месяц 102 работникам в сумме 137364,96 В 2020 г. минимальная зарплата в Украине составлялаот 4723 до 5000 грн.. Работники проработавшие полный рабочий месяц не получают зарплату меньше минимальной . Всего работникам , которым было доначислено до минимальной зарплаты за год на сумму 148 894, 07 грн, это работники, которые не выполняют норму выработки. Новопринятым работникам , которые не выполняют норму выроботки производится доплата до минимальной зарплаты и дополнительно выплачивается за 1 месяц работы 1800 грн., за 2й месяц 1500 грн., за 3й месяц 1200 грн. Cреднее значение BNW за 2020 год составляет 7611 грн. , средняя зарплата рабочих по BNW составляет 7776 грн. , средняя зарплата всех работников по BNW 8474 грн. Расчет средней зарплаты предоставлен в приложении « Анализ ЗП за 2020 год ». Для мотивации работников в результатах работы , повышения материального уровня , разработать и утвердить систему оплаты труда и премирования для всех категорий работников на 2021 год. Предприятие ставит цель по обеспечению уровня зароботной платы работников , который соответствует отраслевым стандартам и другим нормам и является достаточным для удовлетворения основных потребностей персонала. Стандарт SA 8000:2014 , Политики предприятия доведены до сведения всех работников , организаций и находятся на видных местах в подразделениях , доступны всему персоналу , а так же всем заинтересованным. Политики предприятия в первой половине 2020 года не пересматривались. Действующая SPT периодически проводит оценку рисков SA, осуществляет регулярный мониторинг по применению требований SA. На протяжении 2020 года было проведено 5 заседания SPT: 1- по подведению итогов 2019 года и оценке рисков SA ( 26.02.2020 г. Протокол № 1); 2- по оценке эффективности действий, для минимизации риска «Значительная угроза распространения вирусных заболеваний» с критического уровня до такового, который можно контролировать. 3 – по мониторингу выполнения рекомендуемых действий, предложенных в ходе проведенной ранее оценке рисков SA. 4- обсуждение статуса выполнения рекомендованных действий, предложенных по результатам предыдущих оценок рисков SА (26.02.20 г .; 25.05.20 г..) И определение новых рисков в отношении SA 8000. 5 – решение вопроса о необходимости включения в состав Группы социальной эффективности новых членов, на замену работников, уволившихся. Оценка эффективности и выполнения мероприятий, предложенных в результате проведения внутренних аудитов, обсуждения ВЯ Ф 17. Согласование плана мониторинга элементов стандарта на 2021. Оформление SPT F 02. Также представителями SPT был инициирован внеплановый аудит столовой с первых дней как стала поступать информация о нагнетании ситуации с распространением COVID в городе и области. По результатах данного аудита несоответствий не было выявлено, но в последствии с введением жестких карантинных ограничений работа столовой была временно приостановлена. Проведена оценка компетентности и эффективности работы членов SPT соответственно предусмотренным в «Инструкции по работе команды SPT /3/» показателям и сделан вывод, что результат работы и состав SPT соответствует поставленным целям. В рамках работы Команды, было проведено дополнительное обучение представителями SPT производственного персонала по основным критериям SA и разъяснению Политик предприятия. Также была проведена оценка эффективности обучения и сделан вывод, что сотрудники в хорошей мере ориентируются по их трудовым правам и возможности обращения в официальные структуры в случае их нарушения. Действует кодекс Поставщика , который размещен на сайте фабрики . На сайт фабрики внесены изменения для удобного пользования и ознакомления с основными принципами социального стандарта. Каждый работник фабрики имеет возможность обратиться по официальным или конфиденциальным каналам к руководству любого уровня для уведомления о нарушениях требований социального стандарта или подачи каких – либо предложений , запросов , жалоб. За 2020 год не было получено уведомлений о несоответствии требований стандарта SA 8000 от работников и других заинтересованных сторон. Также не было обращений не по официальным, не по конфиденциальным каналам к руководству любого уровня для уведомления о нарушениях требований социального стандарта или подачи каких – либо предложений , запросов , жалоб. Заинтересованными сторонами для Мрии являются персонал , профсоюз , поставщики , покупатели , контрагенты , акционеры , собственники , государственные органы и местные органы власти , СМИ. Для более эффективной работы с заинтересованными сторонами разработана инструкция І 23 « Взаимодействие с заинтересованными сторонами и порядок рассмотрения обращений и жалоб » . Результаты коммуникации с заинтересованными сторонами систематизируются в форме отчета ежеквартально Предприятие полностью соблюдает действующее законодательство Украины по охране окружающей среды и соответствует требованиям: - законодательства об охране атмосферного воздуха (отсутствие превышений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, полное выполнение требований согласно разрешения на выбросы загрязняющих веществ, постоянный контроль и учет их. Использование только проверенных средств измерительной техники, своевременная оплата в полном объеме сборов за загрязнение окружающей среды, своевременная подача отчетов о загрязнении атмосферного воздуха. - законодательства об охране водных ресурсов (своевременная подача отчетов соответствующим органам; водопотребления осуществляется при наличии разрешения; осуществляется своевременная оплата платежей; обеспечено выполнение санитарного состояния территории; выполнение правил приема сточных вод организации в коммунальную систему канализации. -законодательства об отходах (осуществляется первичный учет количества и типа отходов; снабженный распределение отходов по видам, размещение проводится только в отведено оборудованных местах, постоянный контроль за состоянием мест размещения отходов Правовые требования в отношении охраны труда и экологии периодически пересматриваются и обновляются. Претензий со стороны контролирующих органов за предыдущий год не поступало. В рамках соблюдения требований, связанных с охраной труда и окружающей среды на протяжении 2020 года , реализовываются следующие действия, а именно: 1. Перезаключен договор с СЭС на анализ воды, приобретение дезинфицирующих средств. 2. Перезаключен договор об удалении бытового мусора с компанией «АВЕ». 3. Информация для уплаты экологического налога передается регулярно в установленные сроки. 4. В феврале в ЦПАУ зарегистрирована Декларация о образовании отходов на 2020 год. На 2021 год Декларацию будет подана в установленные сроки. 5. Сдан на утилизацию остаток люминесцентных ламп и отходы . 6. Обеспечивается регулярное получение периодической литературы по охране труда и экологии. За 2020 года было проведено 7 аудит в рамках SA 8000: 1 внеплановый – в столовой в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и 3 плановых. Внутренние аудиты проводятся совместно с представителями SPT согласно Плану утвержденному на год. Аудиты проводятся посредством проверки необходимой документации соответственно процесса, анкетирования персонала, бесед с сотрудниками и т.д. В ходе внепланового аудита в столовой на предмет: соблюдения санитарных требований касательно дезинфекции оборудования и посуды; обработки дезрастворами рабочих поверхностей; соблюдения режимов мытья и уборки, несоответствий выявлено не было. По итогам аудита в отделе персонала выявлены несоответствия некоторых записей в документации по процессу «Управление персоналом» и как следствие внесены соответственные коррективы. В ходе аудита по критерию «Здоровье и безопасность» выявлено 1 несоответствие «Истечение срока действия сертификатов у представителей по оказанию первой медицинской помощи». Как корректирующее действие предусмотрено проведение дополнительного обучения со стороны медсотрудника предприятия и направлен запрос в Обласное Общество Красного Креста о возможни проведения такого обучения для 3 сотрудников предприятия. По результатам аудита проведенного в Профсоюзе несоответствий выявлено не было. В ходе аудита на производстве были обнаружены несоответствия правильности фиксации время прихода-ухода, не все линии ШЦ правильно заполняют табель учетного времени. Корректирующее действие строгий контроль со стороны организаторов труда по фиксации рабочего времени. По итогам внутреннего аудита в технической службе были обнаружены 3 несоответствия: не ведётся учёт по сломанным иглам, не на всех резервных оборудованиях присутствует защитное стекло, обнаружены элементы поломанных игл на полу ШЦ. Для устранения найденных несоответствий усилить ежемесячный контроль за наличий защитных устройств на оборудываний, контроль ведения формы ШЦ Ф 16. При запланированном аудите столовой и охраны несоответствий не обнаружено. Были проведены удаленные два аудита в марте и мае 2020 года. Надзорный аудит был проведен 22.07.2020 года . Несоответствий и критических замечаний в ходе аудитов по требованиям SA 8000 не было выявлено . Проверок государственных органов в 2020году не было. Все решения протоколов за 2020 год выполнены.

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ