МІЖНАРОДНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ SA 8000

ПАТ МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА "МРІЯ"  працює по вимогам  Міжнародного Соціального стандарту SA 8000. В березні 2019 року фабрика отримала Сертифікат SA 8000 : 2014 згідно якого була  оцінена і сертифікована . 

Замовником трикотажних виробів та постачальником сировини та матеріалів є литовська компанія "Утенос трикотажас" з якою фабрика співпрацює понад 15 років. 
Ця компанія також працює по вимогам стандарту і сертифікована  по SA 8000:2014.
З інформацією соц. стандарту компанії можна ознайомитися на сайті :

 

https://www.ut.lt/socialine-atsakomybe/

Соціальна відповідальність 8000

Стандарт SA 8000 є міжнародним стандартом, що встановлює соціальну відповідальність і зобов'язання організацій перед персоналом і всім суспільством, що визначає умови впровадження соціальних якостей надання роботи. Поряд з визначенням стандартів трудових прав працюючих, SA 8000 базується на принципах Конвенцій Міжнародної організації праці, Загальної Декларації прав людини та Конвенції ООН з прав дитини.

Цей стандарт визначає вимоги із соціального захисту, що дозволяють компанії розробляти, підтримувати та впроваджувати політику й методи управління питаннями соціального захисту, які компанія може контролювати, а також демонструвати це зацікавленим сторонам.

МІЖНАРОДНА

СОЦІАЛЬНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

SA8000

 

 

SA8000: 2014

Міжнародний стандарт

Про стандарт

 Це четверте видання Стандарту SA8000, це соціальний стандарт, призначений для використання в системі контролю третьою особою, та такий, що встановлює вимоги, які мають дотримуватися організаціями, включаючи встановлення або удосконалення прав працівників, умов праці на робочому місці та ефективну систему управління. 

Фундаментальні складові цього Стандарту засновані на Декларації ООН про права людини, конвенціях Міжнародної Організації Праці (МОП), міжнародних нормах прав людини  та національному законодавстві про працю. Довідковими документами аудиту нормативної сертифікації Стандарту SA8000 є Стандарт SA8000:2014 та SA8000 Додаток показника продуктивності. Додатково, Керівництво по Стандарту SA8000 (SA8000 GuidanceDocument) полегшує дотримання вимог даного Стандарту.

Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000, нормативний документ установлює  мінімальні очікування показника продуктивності сертифікованої організації згідно Стандарту SA8000 . Додаток показника продуктивності можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ(SAIwebsite).

Керівництво по Стандарту SA8000 надає пояснення Стандарту SA8000  та способи запровадження його вимог; наводить приклади методів перевірки відповідності; і слугує посібником для аудиторів та організацій, що шукають сертифікацію згідно Стандарту SA8000. Керівництво по Стандарту SA8000 можна знайти он-лайн на веб-сторінці МВС (SAIwebsite).

Хоча Стандарт SA8000 може застосовуватись у всьому світі, і сертифікація, в принципі, доступна в будь-якій країні чи галузі промисловості, є винятки сертифікації Стандарту SA8000. Консультативна рада МСВ вважає, що існують певні сектори, де виконання всіх стандартизованих вимог створює певні труднощі через галузеві норми та технічні потреби. Список цих поточних винятків можна знайти он-лайн на веб-сторінці МСВ (SAIwebsite).

Стандарт SA8000 періодично переглядається зі зміною умов. Його редакції також містять виправлення та вдосконалення, отримані від зацікавлених сторін. Є сподівання ,що стандарт, Додаток показника продуктивності та Керівництво по Стандарту SA8000 будуть продовжувати вдосконалюватися, за допомогою

широкого кола учасників. МСВ також вітає Ваші пропозиції. Щобпрокоментувати Стандарт SA8000, Додаток показника продуктивності Стандарту SA8000 або Керівництво по Стандарту SA8000, будь ласка, надсилайте письмові зауваження до МСВ за фізичною або електронною адресою, вказаною нижче.

МСВ

Міжнародна Соціальна Відповідальність

© МСВ 2014 

Стандарт SA8000 може бути відтворений тільки якщо отримано попередній письмовий дозвіл від МСВ.

МСВ

15 West 44th Street

6th Floor

New York, NY 10036

USA

+1-212-684-1414

+1-212-684-1515 (facsimile)

e-mail:  info@sa-intl.org 

 

ВИМОГИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. Дитяча праця

2. Примусова або обов'язкова праця

3. Охорона здоров'я та безпека

4. Свобода Об’єднання  та Право на Колективну Угоду

 5. Дискримінація

 6. Дисциплінарні практики

7. Робочі години

8. Заробітна плата

 9. Система управління

Мета: Метою Стандарту SA8000 є забезпечення  контролюючого, соціального стандарту, заснованого на Декларації ООН про права людини, МОП та інших міжнародних правах людини, нормах праці та національному законодавстві про працю, розширення можливостей та захист усього персоналу під контролем організації, який забезпечує продукти або послуги для організації, включаючи персонал найнятий самою організацією або її постачальниками, субпідрядниками,субпостачальниками та надомними працівниками. Метою є дотримання організацією цього Стандарту через відповідну та ефективну Систему Управління.

Сфера застосування: Стандарт є загальноприйнятим для кожного виду організації, незалежно від, наприклад, її розміру, географічного розміщення абогалузі промисловості .

ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 
При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики:
• ототожнення працівника зі своїм підприємством;
• зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися;
• соціальна захищеність працівників;
• поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату;
• зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства.
           ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів:
- Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини;
- Загальної декларації прав людини;
- Конвенції про примусову або обов'язкову працю;
- Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації.
           Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося:
- Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту.
-Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації
- Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України.
- Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі.
-Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників.
-Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу.
- Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо.
- Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження.
-Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників.
- Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення  в напрямі  соціального розвитку.
       Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах.
     У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- оплачуваного  звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.);
- додаткових відпускних;
- компенсації вартості проїзду до місця роботи;
- оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством;
- виплачуються лікарняні;
- скорочений робочий час в передсвяткові дні;
- надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком.
     В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок:
- дотації на харчування в їдальні підприємства;
- оплата навчання працівників на різних курсах.
Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов"язком управління при активній підтримці співробітників.
 
 

Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”Отчет по социальной ответственности стандарта SA 8000:2014 за 2021 год Социальные вопросы: Соответствие требованиям стандарта SA 8000:2014 ежегодно в рамках проведения целевых обследований состояния охраны труда и внутренних аудитов в каждом структурном подразделении предприятии согласно утверждённому графику с привлечением членов социальной эффективности. Проведены внутренние аудиты по SA 8000 , всего за 2021 г. проведено 6 внутренних аудитов. По результатам аудитов обнаружены несоответствия , что указано в форме ВЯ Ф 14. Определены коррегирующие действия по форме ВЯ Ф 30. Детского труда не выявлено . До 16 лет работников не выявлено . Такие молодые люди по вопросам трудоустройства не обращались. В рамках действующей оценки риска ПАТ «МТФ «Мрия» для предупреждения риска использования детского труда организациями, выполняющими работы по договору подряда, предусматривает применение таких действий: -запрос документов, подтверждающих возраст, при проведении инструктажа для представителей таких организаций; Действует памятка по действиям при выявлении ребёнка на территории предприятия и памятка о работе молодёжи. Принудительный труд не использовался . Есть перечень документов обязательных для предъявления при поступлении на работу. Оригиналы документов при приёме не изымаются и не хранятся в отделе персонала с целью принуждения работника работать на предприятии. Выполняются все законодательные требования касательно приема , увольнения работников . При приёме на работу все работники проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности. Ознакамливаются со всеми внутренними положениями предприятии, социальными льготами, правами и обязанностями работника. Вовремя подается декларация про приём на работу в органы ГФС. При увольнении работника расчёт производится в тот же день. Работники ознакамливаются и подписывают все необходимые документы, расчётный лист. Не использовалось и не допускалось использование физического принуждения , насилия и угроз, телесных и психологических давлений , словесных угроз и сексуальных домогательств. Работники не принуждались к выполнению работы под давлением или угрозами . При работе в выходные дни работники добровольно дают письменное согласие. На предприятии нет ограничений на свободу передвижения персонала, включая поход в столовую во время перерывов, доступ к воде, необходимой медицинской помощи. А также работники могут выходить за территорию предприятия по специальными листам отлучения. Действует инструкция «Контрольно-пропускного режима на предприятии. За 2021 год отсутствовали жалобы высшему руководству, по несоответствий стандарту, начальнику ОП или представителю работников предприятии по социальной ответственности относительно фактических или предсказательных случаев принудительного труда. Ежегодно на предприятии разрабатываются Комплексный мероприятия по достижению установленных нормативов безопасности, повышению существующего уровня охраны труда, предотвращения случав производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий. На 2021 г финансирование мероприятий было запланировано на 261 000грн., а фактически выполнено на 344 154 грн., что на 24% превышает запланированные затраты. На 2022 год разработаны Комплексные мероприятия на общую сумму 272 600 грн. Выделялись средства на содержание фельдшерского пункта на приобретение медикаментов для оказания первой медицинской помощи, проведение медицинских осмотров работников, общая сумма – 23 914 грн. Аптечки с медикаментами регулярно проверяются на наличие необходимых средств и проводится контроль сроков годности препаратов. Оплачивались компенсация за медосмотр, который проходили работники при оформлении на работу, сумма составляет 12 580 грн. За 2021 год на предприятии не возникало профзаболеваний, несчастных случав, отсутствовали аварии и чрезвычайные ситуации. Трехуровневый контроль состояния охраны труда в производственных помещениях и территории предприятии проводится представителями Комитета ОТ ежеквартально, с последующим оформлением Акта. Было разработано Положение о регламенте работы Комитета (Комиссии) по охране труда и утверждено руководством 29 июня 2021 года, в котором изложены критерии проверки, доказательства соблюдения SA 8000, перечень опасных факторов, которые необходимо выявить и исключить из условий труда на предприятии. Так же регулярно пересматривается карта оценки рисков на рабочих местах, была разработанная новая карта профессий для «Офисных работников». За 2021 год в сфере «Охрана здоровья и безопасность» были проведены следующие мероприятия: Проверка состояния охраны труда на территории и в производственных помещениях, на рабочих местах. Акт от 11.03. 2021 года, 18 06. 2021 года,23.09.2021 года и 21.12.2021 года. Для устранения несоответствий и опасностей были запланированы мероприятия, которые выполняются в соответствии с установленными сроками. По результатам Актов проверок, а так же по актуальным вопросам охраны труда, оценке рисков было проведено 6 заседания представителей Комитета (комиссии) по охране труда. По результатам проверки было принято решение о замене 21 шланга для пожарных гидрантов, которые не соответствовали необходимым требованиям и имели определённый износ (были установлены более 10 лет назад). Специализированная фирма провела переустановку соединительных элементов, проверку комплектности шлангов. Работники обеспечиваются спецодеждой и СИЗ согласно нормам и оцененными рисками. (за 2021 год приобретено спецодежды и СИЗ на суму 20 974 грн. Согласно графика, проведено обучение и проверка знаний следующих профессий: слесарь – электрик, машинист компрессорной станции, слесарь – ремонтник, закройщики – раскройщики, лифтёр, инженерно – технический персонал. На протяжении 2021 года было проведено обучение по курсу «Охрана труда» 3х должностных лиц , обучение по пожарной безопасности 3х должностных лиц, обучение «Правила охраны труда во время эксплуатации оборудование работающее под давлением» 2х должностных лиц За 2021 год было проведено 3 тренировки по ПБ; - с эвакуацией персонала (22.04.21, 21.10.2021 года) - моделированием возгарания и его тушения с помощью первичных средств пожаротушения (16.09.2021 года). По результатам проведения тренировки по пожарной безопасности с эвакуацией работников швейного цеха , говорит о том, что персонал вложился в нормативы, что сигнализация, оповещение сработало штатно, согласно инструкции. По результатам проверки Государственной инспекции по охране окружающей природной среды Закарпатской области было отремонтировано ограждение санитарной зоны скважин № 1, № 2. Были проведены ежеквартально санитарно-микробиологические исследования качества воды: Вода соответствует нормам. Все периодические инструктажи для работников по ТБ и ПБ проводились в установленные сроки их проведения. Вновь принятые работники на производство проходили стажировку, за ними закреплялись руководители стажировки, которые оказывали помощь, проводили инструктажи, проверяли знания по ОТ, ТБ, ПБ и принималось распоряжение о допуске к работе. Согласно условиям международного стандарта социальной ответственности SA 8000 в коллективном договоре ПАО "Мукачевская трикотажная фабрика "Мрия", включены вопросы экономического и социального развития коллектива. Для обеспечения социальной стабильности трудового коллектива и социальной защищенности работников и членов их семей, исходя из финансовых возможностей предприятия, администрацией и профсоюзным комитетом решаются социальные вопросы. Согласно разделу VI "Социальные льготы, гарантии и компенсации" коллективного договора, решаются социальные вопросы (период с января по декабрь 2021 г.): -выделяются средства на содержание фельдшерского пункта на приобретение медикаментов для оказания первой медицинской помощи, содержание фельдшера, согласно штатной сметы, проведение медицинских осмотров работников общая сумма-145223,26 грн. - проводилась доплата за проезд на работу работникам на сумму 243215,21 грн. -оплачивалась компенсация за медосмотр, который проходили работники при оформлении на работу, сумма составляет 12580,00 грн. -выплачено материальную помощь на сумму 54260,00 грн.14 работникам. Ежемесячно фельдшерским пунктом проводился анализ состояния временной нетрудоспособности на предприятии и причин заболеваемости. Обеспечено надлежащее содержание, уборка социально-бытовых помещений и сохранение личных вещей (одежды, обуви) в раздевалках. Учитывая требования норм ”Охраны труда” и положений Коллективного договора, все работники предприятия обеспечены частичным безвозмездным горячим питанием, сумма расходов 71689,00 грн. Согласно порядка рассмотрения жалоб, замечаний и предложений, ежемесячно, в присутствии комиссии (начальник ОП, председатель профкома, инженер ОП), открываются ящики для предложений замечаний, жалобам, вывешиваются на досках объявлений предприятия, а также предоставляются представителям рабочих коллективов. -29.06.2021 г. – просьба работников организовать поездку на озеро Синевир и водопад Шипот. Ответ: на заседании профкома от 10.06.2021г. (протокол № 7) было принято решение организовать экскурсионную поездку на о.Синевир до конца июня 2021г. На заседании профкома от 25.06.2021г. (протокол № 8) принято решение о. Синевир или организовать поездку на соленые озера Солотвино в период коллективного отпуска (август 2021г.) Одним из важных направлений работы профкома есть социальные вопросы. Согласно межотраслевому соглашению между Министерством экономического развития и торговли Украины, Фондом государственного имущества Украины, совместным представительным органом всеукраинских репрезентативных профсоюзов машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов Украины в лице профсоюзов: работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, работников энергетики , работников лесных отраслей, машиностроителей и приборостроителей, работников машиностроения и металлообработки, работников радиоэлектроники и машиностроения, работников судостроения, работников текстильной и легкой промышленности (далее - Межотраслевое соглашение). предприятие перечисляло 0,5% фонда оплаты труда профсоюзному комитету на культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу, работу и обучение профсоюзных кадров. Общая сумма перечисленных средств за январь-декабрь 2021г. составляет 103154,25 грн. В течение января-декабря 2021 г. были проведены следующие культурно-массовые мероприятия: • март - организовано поздравление всех женщин предприятия с Международным женским Днем 8-Март - приветствие всех работников предприятия с Пасхальными праздниками ( всем работникам фабрики вручены продуктовые наборы ) • июнь - празднование Дня легкой промышленности: • октябрь - для отдыха и оздоровления работников предприятия и их семей организован тур выходного дня (поездка за грибами в лес) - приветствие всех мужчин – работников фабрики с Днем защитника отечества ( вручены подарочные сертификаты м-н «Эпицентр» ) • декабрь -организовано поздравление детей до 14 лет работников предприятия ко Дню Святого Николая (вручены подарочные наборы сладостей 22 дет. ) - проведено поздравление всех работников предприятия по случаю Новогодне-рождественских праздников ( вручены подарочные сертификаты м-н «Сельпо» 138 чел.) Согласно решению профкома, за счет профсоюзных средств, проводилось поздравление работников с юбилейной датой. За январь-декабрь 2021 г. было поздравлено 19 работников . Согласно решению профкома, счет профсоюзных средств, оказана материальная помощь на социально-бытовые проблемы, лечение, захоронение членов семьи . В связи с истечением срока коллективного договора (2016-2020), 27.04.2021г. на конференции трудового коллектива проведено подведение итогов выполнения обязательств коллективного договора ПАО «Мукачевская трикотажная фабрика «Мрия» за 2020 год., обсуждение и принятие коллективного договора на 2021-2025гг Профсоюзный комитет работает с администрацией по принципам сотрудничества, уважения, соблюдения законодательства и положений коллективного договора. Администрация идет на встречу по просьбе профкома и поддерживает его предложения по организации досуга работников и проведению различных культурно-массовых мероприятий. Политика предприятия по отношению к работникам предприятия или другим гражданам не допускает нарушение прав человека и любых применений дискриминации . Созданы равные условия труда для всех работников , возможность повышения квалификации, поиск проф.образования ,переквалификация , получение практического опыта работы, применение равных условий. Создана возможность анонимного информирования руководства ( ящик предложений ) . Ответы на предложения и замечания даются в обязательном порядке. Действует Политика равных возможностей, в которой определены меры по ее осуществлению. Предприятие работает и гарантирует согласно трудового законодательства Украины и других правовых и нормативных актов . При трудоустройстве на работу все работники знакомятся с Коллективным договором, правилами трудового распорядка, в котором регламентированы условия по дисциплинарным мерам. На предприятии действует «Положение об оплате труда и премировании работников» где чётко определён перечень за что может уменьшаться размер поощрительных выплат и перечень факторов при наличии которых может повышаться размер поощрительных выплат. Разработана Политика равных возможностей , в которой определены меры по ее осуществлению. За 2021 года не было дисциплинарных взысканий. Предприятие придерживается всех существующих норм касательно рабочего времени, выходных и праздничных дней, основных и дополнительных отпусков . Предприятие работает в односменном режиме , 40 часовая рабочая неделя . Привлечение работников в выходные и праздничные дни проводится добровольно согласно приказов по согласованию с профсоюзным комитетом с оплатой согласно законодательства. Ведётся контроль за учётом количества отработанных часов в праздничные и выходные дни. Действует Положение о ведении табелей рабочего времени , где конкретизирован порядок заполнения и сдачи табелей в отдел персонала с еженедельным подтверждением рабочего времени заверенным подписью работника. Функционирует двойная система контроля за регистрацией рабочего времени: -со стороны работника: подтверждение его присутствия на работе в табеле учета рабочего времени, в конце каждой недели; - со стороны предприятия: выборочная проверка соответствия данных табелей и Листов учета выработки. Работники на повременной оплате труда фиксируют время прихода и ухода в журналах регистрации. Заработная плата на предприятии регулируется КЗОТ Украины , нормативными и правовыми актами , разработанными внутренними положениями и приказами. Действуют сдельно- премиальная система , повременно- премиальная система на основании положений , штатного расписания , которые регулярно пересматриваются и утверждаются наблюдательным советом. Дополнительная оплата проводится согласно колдоговора, положений, приказов и служебных. Каждый работник ежемесячно получает расчетный листок с указанием всех начислений и удержаний . Работа за выходные и праздничные дни оплачивается в двойном размере согласно существующего законодательства . Начисляется индексация заработной платы согласно законодательства. Проводится анализ средней зарплаты по категориям работников. Все работники имеют возможность ознакомится с системой оплаты труда на предприятии и ее изменениям в отделе персонала, профсоюзном комитете, на общедоступных стендах. В начале 2021 года были пересмотрена система зарплаты с целью увеличения зарплаты и стимулирования результатов работников: - пересмотрено штатное расписание руководителей, специалистов, рабочих-повременщиков с 01.01.2021 года. - пересмотрены коэффициенты увеличения базовой ставки в зависимости от обьема минут; введены доплаты за квалификацию швей; предусмотрены премии за качество и продуктивность швей с 01.01.2021 года. - пересмотрены сдельные расценки в зависимости от заказов для закройщиков, закройщиков – раскройщиков, упаковщиков; предусмотрена система премирования за интенсивность с 01.01.2021 года. - компенсация транспортных затрат на сумму 243 тыс. 215 грн. Обновлены с учётом изменений Положение о премировании, Положение об оплате труда, введены с 01.01.2021 года. В 2021 году предоставлена материальная помощь 17 работникам в связи с смертью близких родственников , лечение, хозяйственных нужд . Поздравили 19 работников по случаю юбилея . В 2021 г с 01.01.по 01.12 минимальная зарплата в Украине составляла 6000 грн. А с 01.12 минимальная зарплата в Украине составляла 6500грн. Работники проработавшие полный рабочий месяц не получают зарплату меньше минимальной . Новопринятым работникам , которые не выполняют норму выработки производится доплата до минимальной зарплаты и дополнительно выплачивается за 1 месяц работы 1800 грн., за 2й месяц 1500 грн., за 3й месяц 1200 грн. Cреднее значение BNW за 2021 год составляет 8598 грн. , средняя зарплата рабочих по BNW составляет 10372 грн. , средняя зарплата всех работников по BNW 11212 грн. Расчет средней зарплаты предоставлен в приложении « Анализ ЗП за 2021 год ». Политики предприятия в 2021 года не пересматривались. Стандарт SA 8000:2014, Политики предприятия доведены до сведения всех работников, организаций и находятся на видных местах подразделений на сайте фабрики, доступны всему персоналу, а так же всем заинтересованным лицам. Действующая SPT периодически проводит оценку рисков SA, осуществляет регулярный мониторинг по применению требований SA, принимает участие во внутренних аудитах. Члены SPT имеют полномочия от вышего руководства для выполнения своих обязанностей. На протяжении 2021 года было проведено 5 заседания SPT: 1- по подведению итогов 2020 года и оценке рисков SA ( 26.02.2021 г. Протокол № 1); 2- было дополнения в рекомендуемых действиях по отношению SA 8000 SPT F 01 риск 3 Здоровья и безопасность в пункте «Температурный режим» и «Угроза заражения вирусными заболеваниями» . Также был определён новый риск п. 8 Оплата Труда « Несоответствие уровня зароботной платы индексу прожиточного минимуму» (29.06.2021 г. Протокол №2, SPT F 01 от 29.06.2021 г.) 3 – было проведено совместно с Комитетом ОП, произведено дополнения в рекомендуемых действиях по отношению SA 8000 SPT F 01 риск 3 Здоровья и безопасность в пункте «Угроза заражения вирусными заболеваниями» . В п. 8 Оплата труда выявленные новые риски « Невыплата минимальной заработной платы согласно законодательства Украины», «Оплата сверхурочных часов в святи с корректировками производственных планов».(24.09.2021 г. Протокол №3, SPT F 01 от 24.09.2021 г.) 4 – в п.2 Принудительный труд риск «Сверхурочной работы исходя из высоких требований на соответствие количество-качество» переименован на риск «Риск принудительной сверхурочной работы». В п. «Рабочее время» и «Система управления» добавлено риски «Сверхурочная работа», «Несоблюдения Правил внутреннего распорядка предприятия», «Невыполнения поставщиком социальных требований и законодательства Украины». В риске «Несоответствие уровня заработной платы индексу прожиточному минимума» добавлены рекомендационные действия «Ежемесячный мониторинг в % персонала который не получает з/п на уровне BNW», «Обучение персонала на сдельной оплате с целью повышения производительности труда». 5- решение вопроса о необходимости включения в состав Группы социальной эффективности новых членов, на замену работников уволившихся. Проведения обучения для всех членов Группы социальной ответственности. Оценка эффективности и выполнения мероприятии, предложенных в результате проведения внутренних аудитов, обсуждения ВЯ Ф17. Согласования плана мониторинга элементов стандарта на 2022 год. Оформление SPT F 02. Представителями SPT было проведено три обучения для новопринятых и всех работников фабрики в рамках Элементов SA ( основные критерии SA, политики предприятия, социальная группа SPT, работа Комитета по охране труда, понятие индекса прожиточного минимума). Также была проведена оценка эффективности обучения и сделан вывод, что сотрудники в хорошей мере ориентируются по их трудовым правам и возможности обращения в официальные структуры, в случае их нарушения. Также в рамках работы Команды, запланировано дополнительное обучение представителями SPT производственного персонала по основным критериям SA и разъяснению Политик предприятия. Каждый работник фабрики имеет возможность обратится по официальным или конфиденциальным каналам к руководству любого уровня для уведомления о нарушениях требований социального стандарта или подачи каких-либо предложений , запросов, жалоб. За 2021 года не было получено уведомлений о несоответствии требований стандарта SA 8000 от работников и других заинтересованных сторон. Также не было обращений не по официальным, не по конфиденциальным каналам к руководству любого уровня для уведомления о нарушениях требований социального стандарта или подачи каких – либо предложений , запросов , жалоб. Заинтересованными сторонами для Мрии являются персонал , профсоюз , поставщики , покупатели , контрагенты , акционеры , собственники , государственные органы и местные органы власти , СМИ. Действует для более эффективной работы с заинтересованными сторонами инструкция І 23 « Взаимодействие с заинтересованными сторонами и порядок рассмотрения обращений и жалоб » . Результаты коммуникации с заинтересованными сторонами систематизируются в форме отчета ежеквартально. С апреля по июнь 2021 года ПАТ «МТФ «Мрия» подписала договора с ГУЗ "Мукачевский центр ПТО" о предоставлении рабочих мест для прохождения учащимися производственного обучения и производственной практики. На сайте «Мрии» http://www.mriyamukachevo.com/ размещена информация согласно требованиям стандарта SA 8000 о работе по данному стандарту : - стандарт SA 8000 ; - политики Предприятия ; - кодекс Поставщика ; - ежегодные отчеты по анализу руководства ; - другая информация о деятельности . В социальных сетях создана общедоступная группа Мукачевской трикотажной фабрики «Мрия» в которой размещается информация о деятельности фабрики , рекламные объявления , ведется обсуждение и обратная связь- https://www.facebook.com/groups/149658852575007 Предприятие полностью соблюдает действующее законодательство Украины по охране окружающей среды и соответствует требованиям: - законодательства об охране атмосферного воздуха (отсутствие превышений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, полное выполнение требований согласно разрешения на выбросы загрязняющих веществ, постоянный контроль и учет их. Использование только проверенных средств измерительной техники, своевременная оплата в полном объеме сборов за загрязнение окружающей среды, своевременная подача отчетов о загрязнении атмосферного воздуха. - законодательства об охране водных ресурсов (своевременная подача отчетов соответствующим органам; водопотребления осуществляется при наличии разрешения; осуществляется своевременная оплата платежей; обеспечено выполнение санитарного состояния территории; выполнение правил приема сточных вод организации в коммунальную систему канализации. -законодательства об отходах (осуществляется первичный учет количества и типа отходов; снабженный распределение отходов по видам, размещение проводится только в отведено оборудованных местах, постоянный контроль за состоянием мест размещения отходов Правовые требования в отношении охраны труда и экологии периодически пересматриваются и обновляются. Претензий со стороны контролирующих органов за предыдущий год не поступало. За 2021 год было проведено плановых 6 аудитов по всем элементам стандарта SA 8000, во всех подразделениях предприятия и основных поставщиков (столовая, охрана). Внутренние аудиты проводятся совместно с представителями SPT согласно Плану утвержденному на год. Аудиты проводятся посредством проверки необходимой документации соответственно процесса, анкетирования персонала, бесед с сотрудниками и т.д. По результатам проведения аудитов за 2021 год: - внесены некоторые изменения (дополнения) в действующую инструкцию «I12 Управления персоналом» и правила Внутреннего трудового распорядка. (ОП) - проведено обучение персонала по кадровым вопросам.(ОП) - прописана инструкция по работе Комитета по охране труда.(ОТ) - внесены недостающие записи в «анализ поломок оборудования», «Проверка и ремонт оборудования ШЦ», «План технического обслуживания с ПК». (ТО) -проведена объяснительная работа с работниками цеха по использованию защитных средств. (ШЦ). По результатам аудита проведенного в Профсоюзе несоответствий выявлено не было. Для проведения внутренних аудитов основных поставщиков (столовая, охрана) были разработаны персональные анкеты с вопросами соответственно специфики предоставления услуг, проводились беседы непосредственно с сотрудниками касательно соблюдения их трудовых прав и социальных гарантий. Сотрудниками столовой была предоставлена основная документация (трудовые договора, табеля рабочего времени, графики работы и дезинфекции, мед. книжки и т.д.) подтверждающая факт соблюдения их трудовых прав. Внеплановых аудитов на протяжении 2021 года не проводились. На 2022 год проведения внутренних аудитов запланирована в таком же объеме и в тех же подразделениях. Необходимость в проведении дополнительных аудитов будет определятся в случае наличия существенных обстоятельств, влияющих на деятельность фирмы. В 2021 году было проведено 2 внешних аудитов ( 03.02.2021 и 21-22.07.2021 гг) и ресертификационный аудит (15 – 17.12.2021 г) . Несоответствий и критических замечаний в ходе аудитов по требованиям SA 8000 не было выявлено. По SA 8000 были составлен план корректирующих действий, назначены ответственные и сроки выполнения.

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ