Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”

Політика неупереджеості

ПОЛІТИКА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ Метою «Політики неупередженості» є підвищення рівня довіри до діяльності ПАТ «МТФ« Мрія », Керівництво визначило і документально оформило Політику, а пропозиції щодо змісту Політики можуть подавати всі співробітники. Доведення Політики до співробітників здійснюється шляхом публікації відповідної інформації на стендах, дошках оголошень, при прийомі на роботу нових співробітників. 1. Заходи щодо забезпечення неупередженості та незалежності: 1.1. ПАТ «МТФ« Мрія »гарантує незалежність від будь-якого комерційного, фінансового, адміністративного або іншого тиску, здатного вплинути на результати роботи ПАТ« МТФ «Мрія» в заявленій галузі діяльності. 1.2. ПАТ «МТФ« Мрія »вживає заходів, для недопущення такого впливу: - обмеження доступу на територію і в окремі частини (наявність кодових замків на вхідних дверях, допуск і ведення журналу реєстрації відвідувачів); - відповідальність персоналу; - аналіз контрактів, договорів з метою вилучення неприйнятних умов; - обмеження доступу до персональних даних. 1.3. ПАТ «МТФ «Мрія» бере на себе зобов'язання: - не брати участь в здійсненні видів діяльності, які ставлять під сумнів її неупередженість; - забезпечувати безсторонність при прийнятті рішень в ході робіт з оцінки (підтвердження) відповідності, при внутрішніх і зовнішніх аудитах системи менеджменту якості, соціальної відповідальності. 1.4. ПАТ «МТФ «Мрія»усвідомлює важливість неупередженості при здійсненні діяльності з оцінки (підтвердження) відповідності вимогам стандартів: соціальної відповідальності, системи екологічного управління та системи управління якості і забезпечує об'єктивність діяльності з підтвердження відповідності. 1.5. На рішення ПАТ «МТФ «Мрія» не впливають інтереси інших організацій (осіб). ПАТ «МТФ« Мрія» визначає і за фактом наявності аналізує можливі конфлікти інтересів, що виникають при проведенні робіт з оцінки відповідності, розробляє заходи щодо запобігання і вирішення конфліктів інтересів. 2. Заходи щодо запобігання конфліктів: 2.1. З метою попередження внутрішнього конфлікту інтересів не допускається спільна участь родичів прямої лінії в процесі «керівник» - «підлеглий». 2.2. З метою обмеження виникнення зовнішнього конфлікту інтересів не допускається отримання співробітниками подарунків від третіх осіб. 2.3. Виняток близьких, довірчих відносин з метою реалізації особистих інтересів. 2.4. Обмеження доступу на територію і в приміщення сторонніх осіб. 2.5. У разі виникнення ситуації конфлікту інтересів співробітники зобов'язані негайно довести до відома керівництво. 2.6. Керівництво вживає всіх необхідних заходів для вирішення конфлікту інтересів з урахуванням безумовного дотримання всіх положень, викладених в цій Політиці. Дотримання вимог неупередженості забезпечується наступними заходами: - весь персонал ПАТ «МТФ« Мрія »діє неупереджено і не допускає комерційного, фінансового або іншого тиску, компрометуючого їх; - персонал повідомляє в довільній формі про ситуаціях, про які працівники знають і які можуть залучити їх або підприємство в конфлікт інтересів. ПАТ «МТФ «Мрія» використовує дану інформацію в якості вхідних даних при визначенні загрози для забезпечення неупередженості внаслідок діяльності таких працівників, і не повинен залучати такий персонал до робіт з оцінки відповідності, поки працівники не продемонструють відсутність конфлікту інтересів; - якщо взаємини стають неприпустимою загрозою для забезпечення неупередженості, проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності не допускається. Політика неупередженості інтегрована на всіх рівнях і є обов'язком управління при активній підтримці всіх наших співробітників. 2018При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики: • ототожнення працівника зі своїм підприємством; • зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися; • соціальна захищеність працівників; • поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату; • зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства. ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів: - Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини; - Загальної декларації прав людини; - Конвенції про примусову або обов'язкову працю; - Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації. Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося: ? Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту. ? Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації ? Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України. ? Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі. ? Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників. ? Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу. ? Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо. ? Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження. ? Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників. ? Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення в напрямі соціального розвитку. Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах. У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - оплачуваного звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.); - додаткових відпускних; - компенсації вартості проїзду до місця роботи; - оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством; - виплачуються лікарняні; - скорочений робочий час в передсвяткові дні; - надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком. В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - дотації на харчування в їдальні підприємства; - оплата навчання працівників на різних курсах. Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов'язком управління при активній підтримці співробітників. ______________________________________________________________________________________ Т Ця версія відміняє та заміняє всі попередні версії. 2018 рік

Генеральний директор     

    Метою дiяльностi Товариства є: - реалiзацiя економiчних, соцiальних, професiйних i творчих iнтересiв акцiонерiв i працiвникiв , отримання прибутку вiд дiяльностi по задоволенню суспiльних потреб;збереження i розширення основного профiлю роботи пiдприємства; збереження кадрового складу, що сформувався протягом всього термiну дiяльностi пiдприємства;диверсифiкацiя дiяльностi пiдприємства з урахуванням вимог ринку; забезпечення фiнансування обсягiв робiт, достатнiх для подальшого розвитку пiдприємства. ПАТ „ МТФ „ Мрія” пропонує трикотажні вироби для жінок, чоловіків та дітей. Для нас головні принципи: постійне вдосконалення, хазяйновитість, єдність, стрімкість, відповідальність покупцям, суспільству та навколишньому середовищу.

 
Генеральний директор

Генеральний директор ПАТ „МТФ „Мрія”

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ